Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Občanské právo

OBČANSKÉ PRÁVO

Právní služby poskytované v oblasti občanského práva spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto záležitostí:

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv (více viz. smlouvy)

majetková práva

vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, věcná práva k věcem cizím, zadržovací právo, zástavní právo, překupní právo, věcné břemeno, služebnost, držba, vydržení, správa cizího majetku, svěřenský fond

právní vztahy k nemovitostem

koupě, prodej, nájem, pacht, spoluvlastnictví (více viz. nemovitosti)

právní vztahy vzniklé výstavbou

smlouva o dílo, projektová dokumentace, stavba, územní a stavební řízení (více viz. výstavba)

vymáhání pohledávek

odpovědnost za porušení smlouvy, odpovědnost za porušení povinnosti, odpovědnost za škodu, odpovědnost za škodu na zdraví, odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení, bezdůvodné obohacení (více viz. pohledávky)

ochrana osobnosti

zásahy do soukromí, zásahy do cti a důstojnosti, zneužití jména, zneužití podoby, život a zdraví, ochrana post mortem

rodinné právo

majetkové vztahy mezi manžely, majetkové vztahy mezi snoubenci, majetkové vztahy mezi budoucími manžely, majetkové vztahy mezi rozvedenými manžely, rozvod, výchova výživa dítěte, určení otcovství, popření otcovství, osvojení; zastoupení v řízení před notářem a soudem (více viz. rodinné právo)

dědické právo

dědictví ze zákona a zákonná dědická posloupnost, dědictví ze závěti, dědictví z dědické smlouvy, dědictví z odkazu, vydědění, ochrana nepominutelného dědice, rozdělení pozůstalosti, majetek a dluhy, dědická dohoda – dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti; zastoupení v řízení před notářem a soudem (více viz. dědické právo)

autorské právo, právo duševního vlastnictví

licenční smlouva, nároky v případě neuzavření licenční smlouvy; zastoupení v řízení před soudem

zastoupení v řízení

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudem, rozhodcem nebo rozhodčím soudem; včetně zastupování v řízení před soudem, rozhodcem nebo rozhodčím soudem (více viz. zastoupení)

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák