Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Pohledávky

POHLEDÁVKY aneb VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

POJMY: pohledávka, dluh, závazek, nedoplatek, přeplatek, škoda, vada, prodlení, bezdůvodné obohacení

Moje advokátní kancelář poskytuje v oboru vymáhání pohledávek právní služby věřitelům vymáhajícím pohledávky vzniklé ze smlouvy, pohledávky vzniklé z dohody, pohledávky vzniklé z právního úkonu, pohledávky vzniklé z protiprávního úkonu, pohledávky vzniklé ze zákona i pohledávky vzniklé z rozhodnutí státního orgánu.

Právní služby poskytované v oboru vymáhání pohledávek spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto situací:

vymáhání pohledávek na plnění vzniklých z právního úkonu / smlouvy

porušení povinností, porušení smlouvy, nesplnění závazků, neplnění smlouvy, úhrada dluhu, úhrada nedoplatku, smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada škody, vrácení věci, vydání věci, vyklizení nemovitosti, odstranění vad a nedodělků

vymáhání pohledávek na náhradu škody

porušení povinnosti, protiprávní jednání, škodná událost, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, odškodnění poškozeného, náhrada vzniklé škody v penězích, náhrada vzniklé škody uvedením v předešlý stav, skutečná škoda, ušlý zisk

vymáhání pohledávek na náhradu škody za Českou republikou

škoda způsobená při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem státních orgánů, soudů, ministerstev, orgánů krajů a obcí, včetně nedůvodných průtahů v řízení

vymáhání pohledávek na náhradu škody na zdraví

porušení povinnosti, protiprávní jednání, vznik škody na zdraví, vznik škody usmrcením, příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody na zdraví, odškodnění, odškodnění poškozeného, odškodnění pozůstalých, náhrada vzniklé škody v penězích, náhrada vzniklé škody uvedením v předešlý stav, skutečná škoda, ušlý zisk, bolestné, ztížení společenského uplatnění, účelné náklady spojené s léčením, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku při invaliditě, náhrada za ztrátu na důchodu, úhrada nákladů na výživu pozůstalým, náklady spojené s pohřbem

vymáhání pohledávek na odstranění vad a nedodělků

reklamace, vady odstranitelné, vady neodstranitelné, náhradní plnění, výměna věci, oprava věci, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy, odstranění vady třetí osobou

vymáhání pohledávek vzniklých z prodlení

prodlení dlužníka, prodlení věřitele, smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada škody, odstoupení od smlouvy

vymáhání pohledávek z bezdůvodného obohacení

vydání bezdůvodného obohacení vzniklého plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu, plněním z neplatné smlouvy, plněním z právního důvodu, který odpadl

změny pohledávek, změny závazků

novace, narovnání, postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek, postoupení smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku

zajištění pohledávek

smluvní pokuta, ručení, zástavní právo, zajišťovací převod práva, zadržovací právo, složení jistoty (kauce), plnění do úschovy, uznání dluhu, bankovní záruka

zastupování v jednáních s protistranou

zastoupení nebo právní pomoc při jednáních se smluvím partnerem nebo protistranou za účelem dosažení mimosoudního vyřízení věci

zastupování v řízení před soudy, rozhodci nebo rozhodčími soudy

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudy, rozhodci nebo rozhodčími soudy; zastupování v řízení před soudy, rozhodci nebo rozhodčími soudy

zastupování v trestním řízení, zastupování v přestupkovém řízení

uplatnění pohledávky v trestním řízení, uplatnění pohledávky v přestupkovém řízení, sepsání trestního oznámení, připojení se k trestnímu stíhání, podání návrhu na uspokojení pohledávky v trestním řízení, podání návrhu na uspokojení pohledávky v přestupkovém řízení; zastupování v řízení před orgány činnými v trestním řízení - Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudy; zastupování v řízení před správním orgánem projednávajícím přestupky - přestupkovou komisí

zastoupení v exekučním řízení

sepsání návrhů na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky na základě vykonatelného exekučního titulu a dalších podání; zastupování v řízení před soudy a soudními exekutory

zastoupení v insolvenčním řízení

sepsání insolventního návrhu, sepsání přihlášky pohledávky do insolvečního řízení; zastupování v řízení před insolvečním soudem, zastoupení v jednání s insolvenčním správcem

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák