Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO

Právní služby poskytované v oblasti pracovního práva spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto záležitostí:

vznik pracovního poměru

právní pomoc při uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, informace o obsahu pracovního poměru, smlouvy o mzdovém zařazení, mzdové doložky

změna a skončení pracovního poměru

právní pomoc při skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance, uplynutím času, zrušením ve zkušební době, okamžitým zrušením

neplatné rozvázání pracovního poměru

uplatnění nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, sepsání a podání žalob a dalších podání; včetně zastoupení v řízení před soudem

právní servis pro podnikatele

právní servis pro podnikatele v oblasti pracovního práva (více viz. podnikání)

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv - zejména pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dohody o prohlubování kvalifikace, dohody o zvyšování kvalifikace, dohody o skončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti, konkurenční doložky, smlouvy o mzdovém zařazení, mzdového výměru, smlouvy o ochraně práv duševního vlastnictví, smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku pro studenty (více viz. smlouvy)

prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance

právní pomoc při uzavření smlouvy o prohlubování kvalifikace zaměstnance, smlouvy o zvyšování kvalifikace zaměstnance, smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku pro studenty

vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek za zaměstnancem, vymáhání pohledávek za zaměstnavatelem (více viz. pohledávky)

exekuce a insolvence

práva a povinnosti zaměstnavatele při exekuci nebo insolvenci vedené na majetek zaměstnance, práva povinnosti zaměstnance při insolvenci vedené na majetek zaměstnavatele

pracovní doba, práce přesčas

délka pracovní doby, rozvržení pracovní doby, pevná pracovní doba, klouzavá pracovní doba, práce přes čas, práce o víkendech a svátcích

pracovní cesty

pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, zahraniční pracovní cesta, nárok zaměstnance na cestovní náhrady

překážky v práci na straně zaměstnavatele, překážky v práci na straně zaměstnance

prostoje a přerušení práce způsobení nepříznivými povětrnostními vlivy, dočasná nemožnost přidělovat zaměstnanci práci z důvodu z důvodu dočasného omezení odbytu resp. poptávky, dočasná pracovní neschopnost na straně zaměstnance nemoc, karanténa, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, obecný zájem, školení nebo studium; nárok zaměstnance na náhradu mzdy

dovolená

dovolená na zotavenou, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, čerpání dovolené, dovolená při změně zaměstnání (zaměstnavatele)

odměna za práci

mzda, plat, odměna z dohody, náhrada mzdy, srážky ze mzdy, příplatky, příspěvky, mzdový výměr, smlouva o mzdové zařazení, dohoda o mzdě

odpovědnost zaměstnance za škodu

odpovědnost za škodu způsobenou zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách (odpovědnost „za manko“), odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů; uplatnění nároku a náhradu vzniklé škody, zastoupení v řízení před soudem

odpovědnost zaměstnavatele za škodu

odpovědnost za škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím, odpovědnost při odvracení škody, odpovědnost na odložených věcech; uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody, zastoupení v řízení před soudem

odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

pracovní úraz vzniklý při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím, nemoc z povolání; nárok zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, za ztrátu na výdělku při uznání invalidity, za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, za věcnou škodu; nárok pozůstalých po zaměstnanci zemřelém následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, na jednorázové odškodnění pozůstalých, na náhradu věcné škody; zastoupení v řízení před soudem

zastoupení v řízení

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudem – zejména žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru, žaloby na neplatnost výpovědi z pracovního poměru, žaloby na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, žaloby na neplatnost převedení na jinou práci, žaloby na neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce, žaloby na uložení povinnosti zařadit zaměstnance na původní místo, žaloby na zaplacení mzdy, žaloby na zaplacení náhrady mzdy, žaloby na náhradu vzniklé škody, žaloby na náhradu vzniklé škody na zdraví; včetně zastupování v řízení před soudem (více viz. zastoupení)

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák