Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Společnosti

SPOLEČNOSTI aneb OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POJMY: obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, spol. s r.o., s.r.o., právnická osoba, podnikatel, změna formy podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu, statutární zástupce, jednatel, podnik, závod

Moje advokátní kancelář poskytuje v oboru obchodních společností právní služby obchodním společnostem, statutárním zástupcům obchodních společností zejm. jednatelům společnosti s ručením omezeným, společníkům obchodních společností, tichým společníkům a osobám hodlající za účelem svého podnikání založit obchodní společnost resp. společnost s ručením omezeným.

Právní služby poskytované v oboru obchodních společností spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto situací:

právní poradenství

právní poradenství v oblasti obchodního práva, jak založit obchodní společnost „krok za krokem“, včetně vymezení oproti populární „ready made obchodní společnosti“ (více viz. obchodní právo)

založení obchodní společnosti, založení společnosti s ručením omezeným

právní zastoupení při samotném založení obchodní společnosti, vyhotovení podkladů pro notáře – zakladatelská listina, zakladatelská smlouva, smlouva o založení obchodní společnosti

řízení ve věci živnostenského úřadu

výběr živnosti, zajištění potřebných dokladů, zajištění oprávnění k provozování živnosti – živnostenský list; zastoupení v řízení před živnostenským úřadem

řízení ve věci obchodního rejstříku

vznik obchodní společnosti, vznik společnosti s ručením omezeným; zajištění veškerých podkladů potřebných pro zápis založené obchodní společnosti resp. společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, podání návrhu na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku, podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku; zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem, který vede obchodní rejstřík

změny obchodních společností

zajištění veškerých úkonů při změně sídla obchodní společnosti, při změně firmy obchodní společnosti (názvu obchodní společnosti), při změně předmětu podnikání obchodní společnosti, při zvýšení základního kapitálu, při snížení základního kapitálu, při změně jednatele obchodní společnosti – jmenování nového jednatele nebo odvolání stávajícího jednatele, při změně stanov; včetně zastoupení na valné hromadě, při úkonu činěném před notářem a ve věci obchodního rejstříku v řízení před rejstříkovým soudem

přeměny obchodních společností

projekt přeměny; fúze, fúze sloučením, fúze splynutím, rozdělení, rozdělení se vznikem nových společností, rozdělení odštěpením, rozštěpení sloučením, převod jmění na společníka, změna právní formy; včetně zastoupení na valné hromadě, při úkonu činěném před notářem a ve věci obchodního rejstříku v řízení před rejstříkovým soudem

převod (obchodního) podílu

prodej obchodního podílu, koupě obchodního podílu, rozdělení obchodního podílu, darování obchodního podílu, koupě obchodní společnosti, prodej obchodní společnosti

právní poradenství při vedení obchodní společnosti

využití právních instrumentů při vedení obchodní společnosti, příprava rozhodnutí statutárního zástupce – např. příprava rozhodnutí jednatele o poskytnutí zálohy na podíl na zisku

právní poradenství při kontrole činnosti statutárního zástupce obchodní společnosti

využití právních instrumentů při kontrole správnosti a hospodárnosti provozu podniku (závodu), příprava rozhodnutí valné hromady nebo jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – např. příprava rozhodnutí ve věci schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, ve věci jmenování jednatele a uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele, ve věci poskytnutí příplatku nad základní kapitál, nebo ve věci jmenování auditora

prodej závodu, pacht závodu

prodej podniku (prodej závodu), koupě podniku (koupě závodu), prodej části podniku (závodu), prodej praxe, prodej obchodu, prodej restaurace, prodej hotelu, pacht závodu, pacht části závodu, koupě propachtovaného závodu

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv - zejména zakladatelské smlouvy o založení obchodní společnosti, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o prodeji praxe, smlouvy o pachtu podniku, pachtovní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele (více viz. smlouvy)

zastupování ve sporech týkajících se obchodních společností

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudy; zastupování v řízení před soudy (více viz. zastoupení)

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák