Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Stavební právo

STAVEBNÍ PRÁVO

Právní služby poskytované v oblasti stavebního práva spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto záležitostí:

SOUKROMÉ STAVEBNÍ PRÁVO

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv - zejména smlouvy o dílo, smlouvy o stavbě, smlouvy o výstavbě, smlouvy o dodávkách, developerské smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy (více viz. smlouvy)

jednání

jednání ve věci stavební společnosti, developera nebo realitní kanceláře a vyhotovení zápisu o tomto jednání - zejména ve věcech týkajících se specifikace díla, předání staveniště, dokončení a předání díla, vymezení generálního dodavatele, schválení subdodavatelů, vymezení spoluúčasti objednatele, provedení nadstandardních úprav díla a výběru nadstandardního vnitřního zařízení stavby, vymezení vad a nedodělků díla, reklamace

VEŘEJNÉ STAVEBNÍ PRÁVO

sepsání návrhů a jiných podání

sepsání a podání návrhu na zahájení správního řízení, návrhu na vydání dokumentu nebo dokladu, podnětu k učinění opatření proti nečinnosti správního orgánu, vyjádření, odvolání, odporu, podnětu k provedení přezkumného řízení, návrhu na obnovu řízení, rozkladu, stížnosti, žaloby ve správním soudnictví, kasační stížnosti ve správním soudnictví, návrhu na obnovu řízení ve správním soudnictví

dokumentace staveb

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

územní řízení

návrhy a žádosti ve věci územního řízení; zastupování v řízení před úřadem územního plánování

stavební řízení

návrhy a žádosti ve věci ohlašování staveb, stavebního povolení, kolaudace a povolení užívání staveb; zastupování v řízení před stavebním úřadem

soudní řízení správní

soudní přezkum rozhodnutí vydaných v územním nebo stavebním řízení; zastupování v řízení před Krajskými správními soudy a Nejvyšším správním soudem

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák