Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Zastoupení

ZASTOUPENÍ

ZASTOUPENÍ přestavuje třetí klíčovou právní oblast, které se věnuji.

Právní zastoupení klienta advokátem je jednou z nejnáročnějších právních disciplín, kdy je kvalita advokáta poměřována v závislosti na dosažení výsledku, který advokát sliboval… Nebo v některých případech v závislosti na splnění nevysloveného očekávání klienta (a to i z kategorie očekávání prakticky nesplnitelných).

Kvalitní zastoupení je standardem mé advokátní kanceláře… A občas… Občas se mi podaří i zázrak.

Konkrétně poskytuji právní zastoupení účastníkům smluvních vztahů a řízení (na straně věřitele, dlužníka, žalobce, žalovaného, oprávněného, povinného, žadatele, navrhovatele, odpůrce, vedlejšího účastníka, dotčené osoby, podezřelého, obviněného, obžalovaného, odsouzeného, poškozeného) zejména v těchto situacích:

zastoupení v jednání se smluvním partnerem

zastoupení nebo právní pomoc v jednání se smluvním partnerem, obchodním partnerem nebo protistranou; sepsání smluv (více viz. smlouvy)

zastoupení v mimosoudním řízení, zastoupení ve smírčím řízení

zastoupení v jednání se smluvním partnerem nebo protistranou, sepsání dohody o mimosoudním vyřízení věci, dohody o narovnání, dohody o uznání dluhu a jeho splacení, uznání dluhu, uznání závazku; sepsání a podání návrhu na uzavření smíru, návrhu na schválení smíru soudem; včetně zastoupení v řízení před soudem rozhodujícím o schválení smíru

zastoupení v rozhodčím řízení

sepsání a podání rozhodčí žaloby, žaloby v rozhodčím řízení, návrhu na zahájení rozhodčího řízení, vyjádření, návrhu na zrušení rozhodčího nálezu soudem; včetně zastoupení v řízení před rozhodcem, rozhodčím soudem, soudem rozhodujícím o zrušení rozhodčího nálezu

zastoupení v civilním soudním řízení

sepsání a podání žaloby, návrhu na zahájení řízení, návrhu na vydání platebního rozkazu, návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, vyjádření, odporu, odvolání, žaloby na obnovu řízení, žaloby pro zmatečnost, dovolání; včetně zastoupení v řízení před okresním soudem, obvodním soudem, městským soudem, krajským soudem, vrchním soudem, Nejvyšším soudem České republiky

zastoupení v exekučním řízení

sepsání a podání návrhu na nařízení exekuce na základě vykonatelného exekučního titulu, zejména – rozsudku, platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu, usnesení, rozhodčího nálezu; sepsání a podání vyjádření, návrhu na zastavení exekuce, návrhu na odklad exekuce, návrhu na náhradu nákladů řízení, námitek proti vyčíslení nákladů exekuce; včetně zastoupení v řízení před soudním exekutorem, okresním soudem, obvodním soudem, městským soudem, krajským soudem, vrchním soudem, Nejvyšším soudem České republiky

zastoupení ve správním řízení

sepsání a podání návrhu na zahájení správního řízení, návrhu na vydání dokumentu nebo dokladu, podnětu k učinění opatření proti nečinnosti správního orgánu, vyjádření, odvolání, odporu, podnětu k provedení přezkumného řízení, návrhu na obnovu řízení, rozkladu, stížnosti, žaloby ve správním soudnictví, kasační stížnosti ve správním soudnictví, návrhu na obnovu řízení ve správním soudnictví; včetně zastoupení v řízení před správními orgány – zejména katastrálním úřadem, stavebním úřadem, přestupkovou komisí; krajským soudem, Nejvyšším správním soudem

zastoupení v trestním řízení, obhajoba v trestním řízení, právní pomoc v trestním řízení

sepsání a podání podnětu k prošetření, zda nedošlo k spáchání trestného činu, návrhu na zahájení trestního stíhání, připojení se k trestnímu stíhání s návrhem na náhradu škody, stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o odložení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby, podnětu dozorovému státnímu zástupci, návrhu na zastavení řízení, návrhu na postoupení věci jinému orgánu, podnětu k předběžnému projednání obžaloby, odvolání, odporu, dovolání, podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, návrhu na obnovu řízení; včetně zastoupení v řízení před Policií České republiky, státním zastupitelstvím, okresním soudem, obvodním soudem, městským soudem, krajským soudem, vrchním soudem, Nejvyšším soudem Česká republiky

zastoupení v řízení před Ústavním soudem České republiky

sepsání a podání ústavní stížnosti, vyjádření; včetně zastoupení v řízení před Ústavním soudem

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák