Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Darovací smlouva

Darovací smlouva

Předmětem darovací smlouvy je jednání dárce spočívající v bezúplatném převodu vlastnického práva k věci na obdarovaného nebo závazku bezúplatně převést věc do vlastnictví obdarovaného a přijetí daru nebo dárcovy nabídky ze stany obdarovaného.

Pokud nějaká osoba jiné osobě dar jen přislíbí, není povinna dar dát, avšak osoba, která obdržela slib daru, má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru.

Je-li mezi dárcem obdarovaným dohodnuto vzájemné obdarování, považuje se za předmět darování pouze to, o co hodnota plnění jednoho účastníka převyšuje hodnotu plnění druhého účastníka.

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Dary „nedary“

Za darování se nepovažuje poskytnutí společenské úsluhy, tj. běžné rodinné, sousedské či přátelské výpomoci, případně dobročinnosti, a to bez úmyslu smluvně se vázat. Poskytnutí společenské úsluhy je v podstatě jednostranným spontánním projevem slušnosti, laskavosti nebo štědrosti, z hlediska práva je absolutně nevymahatelné. Klasickým příkladem je třeba práce na babiččině zahradě, přinesení nákupu nepohyblivému sousedovi, zalévání květin a/nebo vybírání schránky sousedce v době její dovolené, pozvánka na kulturní akci, pozvánka „na skleničku“, výměna prasklé pneumatiky, jednorázové poskytnutí přístřeší, poskytnutí almužny, ale také předání dárků k narozeninám a Vánocům.

Protože tyto (ne)dary nepodléhají právní úpravě darování, není obdarovaný oprávněn se jakéhokoli takového plnění domáhat, uplatňovat nároky z vadného plnění atp. a dárce zase není oprávněn požadovat vrácení poskytnutých plnění.

Darování věci

Předmětem darovací smlouvy může být jakákoli

  • individuálně určená věc (např. konkrétní auto)
  • druhově určená věc (např. čtrnáct kilo žrádla pro psa)

Darovací smlouva musí být učiněna v písemné formě, pokud

  • nedojde k odevzdání věci současně s projevem vůle dárce darovat obdarovaného dar přijmout
  • je předmětem darování věc zapsaná do veřejného seznamu (např. nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí)

Předmět darovací smlouvy může být též vymezen jako veškerý majetek dárce nacházející se v jeho vlastnictví v den uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva, kterou dárce daruje svůj budoucí majetek, je platná jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

Předmětem darovací smlouvy může být i věc, kterou dárce nemá, zaváže-li se dárce ve smlouvě věc nabýt.

Darování podpory

Předmětem darovací smlouvy může být i závazek dárce pravidelně podporovat obdarovaného penězi, případně v naturáliích. V případě poskytování peněžní podpory se v praxi taková smlouva někdy nazývá též smlouva o důchodu. Podstatou darování podpory je poskytování bezúplatného pravidelného plnění dárcem ve prospěch obdarovaného (např. každoměsíční poskytnutí určité částky, služby, potravin nebo léků).

Právo na podporu i povinnost k poskytnutí podpory přechází na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bude výslovně ujednáno ve smlouvě.

Právo na podporu i povinnost k poskytnutí podpory přechází na ostatní univerzální právní nástupce dárce a obdarovaného podle obecných pravidel (např. v případě přeměn obchodních společností a družstev).

Darování pro případ smrti

Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za odkaz a právní následky potom podléhají právní úpravě pořízení pro případ smrti.

Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za darování a právní následky podléhají právní úpravě darování, pokud obdarovaný dar přijme a pokud se dárce výslovně vzdá práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu.

Darování s příkazem

Darovací smlouva může obsahovat rovněž různá vedlejší ustanovení, např.

  • dar může být poskytnut ke splnění určitého účelu
  • dar může být poskytnut pod určitou podmínkou
  • dar může být poskytnut s určitým časovým omezením

Je-li součástí darovací smlouvy rovněž příkaz dárce, aby obdarovaný splnil příkaz dále obdarovat třetí osobu, může se dárce domáhat splnění, pokud již on sám dar obdarovanému poskytl.

Vady daru

Dar může mít vady faktické a/nebo právní.

Daruje-li dárce vědomě obdarovanému cizí věc a tuto skutečnost obdarovanému zatají, je dárce povinen nahradit škodu, která z toho vznikne (např. náklady sporu o vydání věci).

Daruje-li dárce nevědomky obdarovanému cizí věc, právní následky podléhají právní úpravě omylu.

Daruje-li dárce vědomě obdarovanému vadnou věc a na vady věci obdarovaného neupozorní, je dárce povinen nahradit škodu. Obdarovaný je také oprávněn od smlouvy odstoupit a dar vrátit.

Odvolání daru pro nouzi

Dar je zásadně neodvolatelný, avšak ….

Dárce, který se po darování ocitne v takové nouzi, že nemá ani na nutnou výživu své vlastní osoby a příp. dalších osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, je oprávněn dar odvolat a domáhat se na obdarovaném vydání daru zpět příp. zaplacení jeho obvyklé ceny – maximálně však v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k nutné výživě.

Dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nemá právo dar odvolat.

Obdarovaný se může povinnosti vrátit dar resp. zaplatit jeho obvyklou cenu zprostit též tak, že dárci (a příp. dalším osobám, k nimž má dárce zákonnou vyživovací povinnost) bude poskytovat nutnou výživu.

Obdarovaný nemá povinnost vrátit dar resp. zaplatit jeho obvyklou cenu, octnul-li se sám v podobné nouzi jako dárce.

Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Ale pokud dárce své právo neuplatní, mohou osoby, k nimž má dárce zákonnou vyživovací povinnost, požadovat, aby jim obdarovaný za stejných podmínek doplnil to, co jim není schopen poskytnout dárce.

Odvolání daru pro nevděk

Dar je zásadně neodvolatelný, avšak …

Dárce, kterému obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy, a který to obdarovanému neprominul, může od darovací smlouvy odstoupit a domáhat se na obdarovaném vydání daru zpět příp. zaplacení jeho obvyklé ceny, není-li vydání daru možné.

Podle okolností se za nevděk vůči dárci považuje také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Dárce může dar pro nevděk odvolat do 1 roku ode dne, kdy mu obdarovaný ublížil, resp. do 1 roku ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro odvolání daru, bylo-li tak tomu později než v den, kdy obdarovaný dárci ublížil. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do 1 roku od smrti dárce.

Právo odvolat dar přechází na dárcovy dědice, pokud dárci v odvolání daru zabránil obdarovaný nebo vyšší moc.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák