Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Darování, dědění, nebo koupě

DAROVÁNÍ, DĚDĚNÍ, nebo KOUPĚ

Vlastnické právo může být převedeno nebo může přejít z jedné osoby na druhou několika různými způsoby. Ideální je, pokud účastníci těchto právních vztahů mají čas najít optimální řešení situace, a to jak z hlediska právního tak i daňového.

Právní a daňové souvislosti bereme v úvahu, když se rozhodujeme, zda

 • vlastnické právo převedeme jinému bezúplatně - darováním
 • vlastnické právo převedeme jinému úplatně – prodejem / koupí
 • vlastnické právo přejde na jiného děděním

Optimální řešení často souvisí s plynutím času, když

 • chceme vlastnické právo převést na jiného s okamžitou účinností
 • chceme mít jistotu, že vlastnické právo na jiného přejde s okamžikem naší smrti

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Sourozenecké války

Je možné předejít sourozeneckým válkám o majetek? Samozřejmě! Je jen na rodičích, jakým způsobem se svým majetkem naloží a jak jej mezi své potomky rozdělí. V tomto případě budeme vycházet z toho, že ovdovělý otec má tři již dospělé dcery. Ve výlučném vlastnictví otce je byt v Brně, roubenka na Vysočině, apartmán v Chorvatsku a nejnovější model vozu Volvo XC60.

Otec může již za svého života rozdělit svůj majetek mezi dcery, a to jakkoli podle svého uvážení – nejmladší dceři daruje byt, auto a roubenku (je jeho nejoblíbenější, žije s ním ve společné domácnosti a stará se o něj), nejstarší dceři daruje apartmán (má ji rád, je schopná podnikatelka a bude apartmán výhodně pronajímat), prostřední dceři nedaruje nic (vdala se za 19. nejbohatšího muže v zemi, žije v zahraničí a s otcem se stýká málo).

Otec může také sepsat závěť a svým dcerám odkázat jednotlivé části svého majetku nebo podíly na nich, a to opět jakkoli podle svého uvážení. Dcery jsou však tzv. nepominutelnými dědici a z pozůstalosti jim bude náležet povinný díl, takže při projednávání dědictví po otci i zletilá prostřední dcera bude mít v rámci dědického řízení nárok na alespoň ¼ svého zákonného dědického podílu, ačkoli o ní v závěti otce nebude zmínka.

Otec, který majetek mezi dcery nijak nerozdělí, může okamžikem své smrti rozpoutat sesterskou válku o dědictví. Sestry nebudou schopny se na rozdělení pozůstalosti dohodnout. Notáři (soudnímu komisaři ve věci dědictví) posléze dojde trpělivost a potvrdí dědičkám nabytí dědictví podle spoluvlastnických podílů, což znamená, že se všechny stanou podílovými spoluvlastnicemi (každá o velikosti podílu 1/3) veškerého majetku otce. Dalších několik let se potom budou sestry mezi sebou nenávidět a soudit se o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, což s sebou ponese spoustu stresů a nákladů na právníky vč. zastoupení u soudů, znalecké posudky, správní poplatky atd. a majetek po otci mezitím bude chátrat.

Darování

Darování je právní jednání, na základě kterého dochází k bezúplatnému převodu vlastnického práva na jiného, a to k okamžiku, na kterém se účastníci dohodnou v darovací smlouvě (více viz. darovací smlouva).

Dárce převádí vlastnické právo a obdarovaný vlastnické právo nabývá, jedná se tedy o uvědomělé dvoustranné právní jednání (více viz. právní jednání).

Z hlediska dárce i obdarovaného je důležité, zda jsou oba účastníci svéprávní (např. plnoletí), s tím souvisí oprávnění k uzavírání smluv bez přivolení soudu.

Z hlediska obdarovaného je důležité, od jaké osoby a za jakých okolností dar obdrží, neboť s tímto souvisí jeho povinnost nabyvatele podle zákona o daních z příjmů (více viz. dary – bezúplatné příjmy).

Příklady:

 • chce-li otec darovat synovi (10 let) pozemek s domem, musí vzhledem k věku syna nejprve požádat soud o přivolení s uzavřením darovací smlouvy, v řízení soud zkoumá, zda je uzavření darovací smlouvy synovi ku prospěchu, bezúplatný příjem z daru je osvobozen od daně z příjmů
 • chce-li otec darovat synovi (30 let) pozemek s domem, mohou otec a syn bez dalšího uzavřít darovací smlouvu, bezúplatný příjem z daru je osvobozen od daně z příjmů
 • chce-li kamarád darovat jinému kamarádovi pozemek s domem, mohou oba kamarádi bez dalšího uzavřít darovací smlouvu, nicméně bezúplatný příjem z daru je nabyvatel (fyzická osoba) povinen uvést v přiznání k daním z příjmů fyzických osob za příslušný kalendářní rok, spolu s ostatními příjmy se pak zdaňuje sazbou 15%
 • chce-li člověk darovat nějaké společnosti s ručením omezeným pozemek s domem, mohou bez dalšího uzavřít darovací smlouvu, nicméně bezúplatný příjem z daru je nabyvatel (právnické osoba) povinen uvést v přiznání k daním z příjmů právnických osob za příslušný kalendářní rok, spolu s ostatními příjmy se pak zdaňuje sazbou 19%

Dědění

Dědění je právní následek smrti zůstavitele.

Děděním přechází vlastnické právo na dědice povolaného k dědění

 • na základě dědické smlouvy
 • ze závěti
 • ze zákona

Dědic má právo na pozůstalost (celé jmění zůstavitele – majetek i dluhy) resp. její část nebo poměrný podíl z ní.

Zůstavitel je oprávněn pro případ své smrti sepsat závěť – pořízení pro případ smrti jakožto odvolatelný projev vůle, kterým zůstavuje konkrétní osobě pozůstalost resp. její část nebo podíl na ní.

Zůstavitel je oprávněn pro případ smrti uzavřít s osobou, kterou povolává za dědice také dědickou smlouvu – pořízení pro případ smrti jakožto dvoustrannou smlouvu, kterou zůstavuje jmenovanému dědici část pozůstalosti nebo podíl na ní.

Po zůstaviteli, jež nezanechal pořízení pro případ smrti (dědickou smlouvu nebo závěť), přechází vlastnické právo na dědice podle zákonné dědické posloupnosti.

Bezúplatný příjem z dědictví je osvobozen od daně z příjmů.

Příklady:

 • svobodný otec, který nevlastní nic jiného než pozemek s domem, chce, aby jeho jediným dědicem byl jeho jediný syn, v takovém případě není třeba činit žádné pořízení pro případ smrti, neboť syn bude jediným dědicem po svém otci na základě zákonné dědické posloupnosti je zcela irelevantní, že s nimi například ve společné domácnosti žije i přítelkyně otce
 • ženatý otec, který nevlastní nic jiného než pozemek s domem, chce, aby jeho jediným dědicem byl jeho jediný syn, protože má ale také ještě manželku, za účelem dosažení požadovaného stavu je třeba, aby sepsal závěť, kterou synovi zůstaví celou pozůstalost
 • bezdětný manžel, který nevlastní nic jiného než pozemek s domem, chce, aby jedinou dědičkou byla manželka, protože ale ještě žijí i jeho rodiče, za účelem dosažení požadovaného stavu je třeba, aby sepsal závěť, kterou manželce zůstaví celou pozůstalost
 • manžel, který nevlastní nic jiného než pozemek s domem, chce, aby jeho jedinou dědičkou byla manželka, protože ale má ještě 2 děti z předchozího manželství, za účelem dosažení požadovaného stavu je třeba obě děti vydědit (samozřejmě pro to musí být důvody) a sepsat závěť, kterou manželce zůstaví celou pozůstalost
 • výlučný vlastník nemovité věci, který nemá žádné příbuzné ani manželku, chce, aby nemovitou věc zdědila společnost s ručením omezeným, která posledních 20 let měla v nemovité věci sídlo a platila nájemné, za účelem dosažení požadovaného stavu je třeba, aby sepsal závěť, kterou nájemci zůstaví nemovitou věc

Prodej / koupě

Prodej / koupě je právní jednání, na základě kterého dochází k úplatnému převodu vlastnického práva na jiného, a to k okamžiku, na kterém se účastníci dohodnou v kupní smlouvě.

Prodávající převádí vlastnické právo a kupující vlastnické právo nabývá, jedná se tedy o uvědomělé dvoustranné právní jednání (více viz. právní jednání).

Z hlediska prodávajícího i kupujícího je důležité, zda jsou nebo nejsou tzv. spojenými osobami ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Z hlediska kupujícího je důležité, zda je předmětem koupě movitá věc nebo nemovitá věc, neboť s tímto souvisí jeho povinnost nabyvatele podle zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Příklady:

 • chce-li kamarád ihned převést jinému kamarádovi pozemek s domem za nejnižší možnou cenu a minimální náklady na obou stranách, mohou spolu oba kamarádi uzavřít kupní smlouvu, na jejímž základě prodávající prodá kupujícímu pozemek s domem za symbolickou cenu, kupující je potom povinen zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí v sazbě 4% ze základu daně (hodnoty nemovité věci); zatímco kdyby kamarádi uzavřeli darovací smlouvu, nevyhnul by se obdarovaný povinnosti hradit daň z příjmů v sazbě 15% (z hodnoty nemovité věci)
 • chce-li kamarád koupit od společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem a jednatelem je jeho jiný kamarád, pozemek s domem za nejnižší možnou cenu a minimální náklady na obou stranách, může od něj koupit obchodní podíl na společnosti s ručením omezeným; vyhne se tak placení daně z nabytí nemovitých věcí, neboť nemovitá věc stále zůstane ve vlastnictví společnosti s ručením omezeným
 • chce-li bratr prodat sestře své auto, mohou spolu oba sourozenci uzavřít kupní smlouvu a dohodnout se na jakékoli kupní ceně, nebudou platit žádnou daň
 • chce-li bratr prodat své sestře pozemek s domem, mohou spolu oba sourozenci uzavřít kupní smlouvu a dohodnout se na jakékoli kupní ceně, kupující je potom povinna zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí v sazbě 4% ze základu daně (hodnoty nemovité věci); ale kdyby sourozenci uzavřeli darovací smlouvu, bezúplatný převod by nepodléhal dani z nabytí nemovitých věcí a bezúplatný příjem sestry by byl rovněž osvobozen od daně z příjmů
 • chce-li bratr (podnikatel - provozovatel autobazaru) prodat své sestře (podnikatelce – provozovatelce taxislužby) auto, aby jej užívala v rámci svého podnikání, mohou sice tito účastníci uzavřít kupní smlouvu a dohodnout se na jakékoli kupní ceně, ale příjem z prodeje / koupě podléhá dani z příjmů, a navíc pokud se dohodnutá kupní cena bude lišit od ceny obvyklé, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, upraví se základ daně z příjmů o zjištěný rozdíl
Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák