Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Dary = bezúplatné příjmy

DARY = BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY

To, co fyzická osoba (obdarovaný) přijímá jako dar ve smyslu občanského zákoníku, je z pohledu fyzické osoby (nabyvatele) bezúplatným příjmem ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Bezúplatný příjem může být

 • jednorázový nebo opakující se
 • peněžní nebo nepeněžní

Nepeněžní bezúplatný příjem se pro daňové účely oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku; např. v případě, kdy je předmětem darování (nemovitá) věc.

Nepeněžní bezúplatný příjem se pro daňové účely oceňuje jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu z opakujícího se plnění sjednaném na dobu neurčitou, dobu delší než let, nebo dobu života člověka; např. v případě darování každoměsíční podpory po dobu studia fyzické osoby od zahájení středoškolského studia do dosažení vysokoškolského vzdělání.

Je-li mezi dárcem obdarovaným dohodnuto vzájemné obdarování, posuzuje se situace podle zákona o daních z příjmů za koupi nebo směnu.

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Danajský dar

Mladá matka samoživitelka se dvěma dětmi se nastěhovala do nájmu v bytovém domě, kde se její sousedkou stala stará osamělá paní. Sousedky si spolu mimořádně dobře porozuměly, začaly se navštěvovat, chodily spolu ven a posléze i jezdily na dovolenou. Stará paní se stala členem mladé rodiny do té míry, že ji děti považovaly za babičku.

Když stará paní onemocněla a mladá paní se o ni starala jako o svou vlastní matku, rozhodla se stará paní, že než umře, daruje mladé paní svůj byt v hodnotě 1,5 milionu. Uzavřely darovací smlouvu a katastr nemovitostí zapsal vlastnické právo k bytu ve prospěch mladé paní. O pár dní později stará paní zemřela, nezůstali po ní žádní dědicové. S koncem kalendářního roku mladá paní v souvislosti se zpracováním daňového přiznání zjistila, že musí zaplatit daň z příjmu včetně daně z ostatního příjmu – hodnoty bytu, který jí sousedka darovala. Sazba daně činí 15%, což z hodnoty bytu dělalo 225.000,- Kč. Mladá paní neměla dostatek peněz na zaplacení daně.

Ukázalo se tedy, že dar staré paní přinesl mladé paní i potíže a trápení, kterým se však dalo předejít…

Kdyby stará paní namísto darovací smlouvy sepsala závěť a svůj byt mladé sousedce odkázala, přešlo by vlastnické právo k bytu na mladou paní v rámci dědického řízení a příjem mladé paní nabytý děděním by byl od daně z příjmů osvobozen.

Daň dědická vs. daň z příjmů

Do 31. 12. 2013 podléhaly příjmy z darů dani darovací, než byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, v platném znění.

S účinností od 01. 01. 2014 podléhají příjmy z darů dani z příjmů podle zákona č. 582/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjmy z darů jsou součástí skupiny tzv. bezúplatných příjmů.

Za bezúplatné příjmy se pro účely zákona o daních z příjmů považují příjmy nabyté z titulu

 • dědění
 • darování
 • společenské úsluhy
 • jiného majetkového prospěchu (majetek poplatníka se zvýší nebo naopak nesníží a poplatník ušetří, např. v případě prominutí dluhu, poskytnutí bezúročné zápůjčky, výprosy nebo výpůjčky)
 • bezúplatného zřízení věcného břemene, služebnosti, výměnku, práva stavby atd.

Bezúplatný příjem ze závislé činnosti

Za bezúplatný příjem ze závislé činnosti se považuje bezúplatný příjem přijatý obdarovaným v souvislosti s jeho zaměstnáním – tj. současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů.

Příkladem bezúplatného příjmu ze závislé činnosti bude např.

 • dar zaměstnavatele zaměstnanci, plnění nad rámec mzdy
 • bezplatné poskytování vozidla zaměstnavatele zaměstnanci k užití pro služební i soukromé účely
 • nepeněžní plnění zaměstnavatele vynaložená na odborný rozvoj zaměstnance, hodnota stravování a hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných ke spotřebě na pracovišti
 • nepeněžní plnění zaměstnavatele vynaložená ve prospěch zaměstnance v souvislosti s poskytnutím rekreace a zájezdu, mateřské školky, knihovny, tělocvičny a jiného sportoviště, příspěvku na kulturní a sportovní akce

Bezúplatný příjem ze samostatné činnosti

Za bezúplatný příjem ze samostatné činnosti se považuje bezúplatný příjem přijatý obdarovaným v souvislosti s jeho podnikáním – tj. výkonem činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů.

Příkladem bezúplatného příjmu ze samostatné činnosti bude např.

 • dárek od obchodního partnera
 • dar od třetí osoby (včetně osoby blízké jako je např. manžel, rodič, dítě, vnuk, prarodič, sourozenec atd.) v případě, kdy dar má být obdarovaným užíván v souvislosti s jeho podnikáním (např. když otec ukončuje svou podnikatelskou činnost v oblasti autodopravy a všechna vozidla daruje synovi, které podniká v tomtéž oboru, přejímá otcovy zákazníky a má na otcovu činnost navázat)

Bezúplatný příjem ostatní

Za bezúplatný příjem ostatní se považuje bezúplatný příjem přijatý obdarovaným ve smyslu ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů, který není příjmem ze závislé činnosti ani ze samostatné činnosti.

Příkladem bezúplatného příjmu ostatního bude např.

 • dar od třetí osoby (včetně osoby blízké) – peníze, movité a nemovité věci
 • hodnota darovaného podílu na obchodní společnosti
 • výživné
 • výhra v loterii
 • cena ze soutěže
 • majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose

Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob

Od daně z příjmů fyzických osob je například osvobozen bezúplatný příjem ve formě

 • dědictví
 • daru, společenské úsluhy nebo jiného majetkového prospěchu od příbuzného (konkrétně příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, sourozence, strýce, tety, synovce, neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů)
 • daru, společenské úsluhy nebo jiného majetkového prospěchu od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společné domácnosti (a z tohoto důvodu pečoval o společnou domácnost, nebo byl na tuto osobu odkázán výživou)
 • jakéhokoli majetkového prospěchu nabytého příležitostně , pokud tento příjem v úhrnu od téže osoby nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 15.000,- Kč
 • dárku přijatého v souvislosti s podnikáním obdarovaného - reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou obchodního partnera, jehož cena nepřesahuje částku 500,- Kč
 • finanční částky, kterou obdarovaný prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu své kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené
 • majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tento příjem není ze závislé činnosti, jedná se o příjem od příbuzného (konkrétně příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, sourozence, strýce, tety, synovce, neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů) nebo osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společné domácnosti (a z tohoto důvodu pečoval o společnou domácnost, nebo byl na tuto osobu odkázán výživou)
 • majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tento příjem není ze závislé činnosti a v úhrnu příjem od téže osoby nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100.000,- Kč
- - -
Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák