Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Forma právních jednání

FORMA PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě omezen ujednáním nebo zákonem.

Smluvní svoboda je tedy základní zásadou jak pro stanovení obsahu právních jednání tak i pro jejich formu.

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Neformální právní jednání

Osoba A (objednatel) a osoba B (zhotovitel) se ústně dohodli, že zhotovitel opraví objednateli ve stanoveném termínu počítač a objednatel mu zaplatí určitou cenu, uzavřeli tedy ústní smlouvu o dílo. Objednatel zhotoviteli tedy předal svůj počítač k provedení opravy a zálohu na cenu za provedení opravy. Když byl zhotovitel v prodlení s provedením díla týden, ještě alespoň telefonicky komunikoval a omlouval se za zpoždění… Když jeho prodlení trvalo již 2 týdny, přestal telefon zvedat a neodpovídal ani na smsky ani e-maily… Když po měsíc trvajícím prodlení obdržel dopis od právního zástupce objednatele, zareagoval nečekaně tak, že sdělil, že objednatele nezná, žádnou smlouvu s ním neuzavřel, žádné peníze ani počítač od něj nepřevzal… Objednatel neměl v ruce žádnou smlouvou, žádný předávací protokol, žádné potvrzení o zaplacení zálohy a ani žádné doklady ke svému počítačí. Objednatel tehdy na uzavření smlouvy o dílo ani dalších dokumentů v písemné formě netrval – zhotovitel řekl, že oprava bude hotová dřív, než by připravil písemnou smlouvu, a objednatel byl důvěřivý, nebo líný, a nebo se možná styděl se zhotovitelem na písemné formě dohadovat…

Lidé zpravidla přistupují uzavření ústní smlouvy tehdy, když jim uzavření písemné smlouvy přijde zdlouhavé nebo zbytečné... Zajímavé je, že lidé, kteří někdy měli podobnou zkušenost jako osoba A, již příště vždy vyžadovali uzavření smlouvy alespoň v písemné formě.

Máme svobodu se rozhodnout, jakou formu pro své právní jednání zvolíme, někteří z nás jsou schopni toho zdravě využívat, jiní zneužívat…

Právní jednání od neformálního po nejformálnější

Právní jednání může být učiněno výslovně nebo jinak než výslovně.

Z hlediska formy lze právní jednání dělit takto:

  • právní jednání učiněné mlčky (konkludentně), právní jednání učiněné jinak než výslovně
  • právní jednání učiněné ústně
  • právní jednání učiněné písemně prostřednictvím soukromé listiny
  • právní jednání učiněné písemně prostřednictvím soukromé listiny s připojením úředně ověřeného podpisu
  • právní jednání učiněné písemně prostřednictvím veřejné listiny

Právní jednání učiněné mlčky

Za naprosto neformální způsob právního jednání považuji konkludentní právní jednání. Právní jednání je učiněno mlčky, a přesto zcela určitým způsobem, který nesmí vzbuzovat pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit.

Klasickým příkladem mlčenlivého právního jednání je obdarování blízké osoby. Rodič daruje dítěti k narozeninám nové jízdní kolo se slovy „všechno nejlepší“, pokud se mu tedy vůbec podaří stihnout přání vyslovit, neboť dítě rodiče políbí a nadšeně hned běží před dům, aby si mohlo na kole zajezdit. Aniž by padlo jediné slovo, dojde k uzavření darovací smlouvy.

Konkludentní forma není zákonem výslovně předepsána pro žádné konkrétní právní jednání.

Konkludentní forma může být účastníky stanovena pro konkrétní právní jednání např. na základě rámcové smlouvy nebo obchodních podmínek.

Právní jednání učiněné ústně

Za poměrně neformální způsob právního jednání považuji i ústní právní jednání. V praxi je často ústní právní jednání nazýváno jako „gentlemanské“.

Klasickým příkladem ústního právního jednání je obědvání v restauraci. Host si vybere z jídelního lístku jídlo, o které má zájem a jehož cena je uvedena v jídelním lístku, kuchař jídlo uvaří, číšník přinese, nakonec host zaplatí svůj účet. Na základě ústní domluvy mezi hostem a číšníkem dojde k uzavření smlouvy o dílo.

Ústní forma je zákonem výslovně předepsána např. pro uzavření manželství. K uzavření manželství dochází dvojitým výslovným „ano“ prohlášeným ze strany ženy a muže.

Ústní forma může být účastníky stanovena pro konkrétní právní jednání např. na základě rámcové smlouvy nebo obchodních podmínek.

Právní jednání učiněné písemně prostřednictvím soukromé listiny

Za formální způsob právního jednání považuji písemné právní jednání učiněné prostřednictvím soukromé listiny, a to v jakékoli čitelné podobě.

Klasickým příkladem písemného právního jednání učiněného prostřednictvím soukromé listiny je koupě auta. Prodejce vždy předloží zákazníkovi k podpisu listinu, na jejímž základě se zákazník stane novým vlastníkem auta, které si vyhlédl a zaplatí ze ně cenu, na jaké se s prodejcem dohodne. Podepíší-li účastníci tuto listinu, dojde k uzavření kupní smlouvy.

Písemná forma je zákonem výslovně předepsána např. pro uzavření nájemní smlouvy.

Písemná forma může být účastníky stanovena pro konkrétní právní jednání např. na základě rámcové smlouvy nebo obchodních podmínek.

Právní jednání učiněné písemně prostřednictvím soukromé listiny s připojením úředně ověřeného podpisu

Za ještě formálnější způsob právního jednání považuji písemné právní jednání učiněné prostřednictvím soukromé listiny s připojením úředně ověřeného podpisu.

Klasickým příkladem písemného právního jednání učiněného prostřednictvím soukromé listiny s úředním ověřením podpisu je vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem manželství. Advokát připraví listinu, na jejímž základě si manželé v souvislosti s rozvodem vypořádají svůj společný majetek a dluhy. Podepíší-li účastníci tuto listinu s úředním ověřením jejich podpisů, dojde k uzavření smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, která může být přiložena ke společné žádost o rozvod manželství.

Písemná forma s úředním ověřením podpisu je zákonem výslovně předepsána např. pro uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem nebo smlouvy o vypořádání společného jmění manželů.

Písemná forma s úředním ověřením podpisu může být účastníky stanovena pro konkrétní právní jednání např. na základě rámcové smlouvy nebo obchodních podmínek.

Právní jednání učiněné písemně prostřednictvím veřejné listiny

Za nejformálnější způsob právního jednání považuji písemné právní jednání učiněné prostřednictvím veřejné listiny .

Klasickým příkladem písemného právního jednání učiněného prostřednictvím veřejné listiny je založení společnosti s ručením omezeným. V notářské kanceláři společníci založí společnost s ručením omezeným, jakmile se shodnou na obsahu zakladatelské smlouvy a notář o tomto vyhotoví notářský zápis. Podepíší-li účastníci tento notářský zápis spolu s notářem, dojde k založení společnosti s ručením omezeným.

Forma notářského zápisu je zákonem výslovně předepsána např. pro smlouvu o zrušení společného jmění manželů nebo uzavření zakladatelské smlouvy o založení obchodní společnosti.

Forma notářského zápisu může být účastníky stanovena pro konkrétní právní jednání např. na základě rámcové smlouvy nebo obchodních podmínek.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák