Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Konkurenční doložky

KONKURENČNÍ DOLOŽKY

Konkurence je z právního hlediska soutěžní jednání různých osob usilujících o dosažení téhož cíle na stejném trhu (např. prodej produktu nebo služby).

Zákaz konkurence je zakotven

 • zákonem (např. zákaz konkurence statutárních orgánů podle zákona o obchodních korporacích), nebo
 • ve smlouvě (konkurenční doložka)

Konkurenční doložka obsahuje smluvní závazek zdržet se nějakého určitého jednání (zejm. soutěžní činnosti).

Konkurenční doložka může být ujednána

 • samostatně (smlouva jejímž obsahem je pouze konkurenční doložka), nebo
 • jako součást jiné smlouvy (rámcové smlouvy, smlouvy o spolupráci, smlouvy o obchodním zastoupení, pracovní smlouvy atd.)

Konkurenční doložka může být ujednána

 • v jakékoli formě, nebo
 • v písemné formě (konkurenční doložka uzavřená v souvislosti se Smlouvou o obchodním zastoupení, konkurenční doložka uzavřená v souvislosti s Pracovní smlouvou)

Konkurenční doložka může být ujednána

 • na dobu trvání smluvního vztahu a/nebo
 • na dobu po skončení smluvního vztahu

Konkurenční doložka může být ujednána

 • za náhradu (peněžité vyrovnání poskytované na základě konkurenční doložky uzavřené v souvislosti s pracovní smlouvou, právo na zvláštní odměnu obchodního zástupce po zániku obchodního zastoupení podle ustanovení § 2514 občanského zákoníku), nebo
 • bez náhrady

V případě porušení zákazu konkurence je viník povinen zaplatit druhé smluvní straně

 • náhradu škody (podle zákona příp. podle modifikace zákonných ustanovení obsažených ve smlouvě) a/nebo
 • smluvní pokutu (je-li ve smlouvě sjednána)

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Nejasný výklad podstatných náležitostí obecné konkurenční doložky

Pokud jde o podstatné náležitosti konkurenční doložky (náležitosti nezbytné k tomu, aby konkurenční doložka vůbec právně existovala), neexistuje dosud závazný výklad ustanovení § 2975 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

V ustanovení § 2975 odst. 1 občanského zákoníku je uvedeno, cituji: „Neurčí-li se v ujednání zakazujícím jinému soutěžní činnost území, okruh činnosti nebo okruh osob, kterých se zákaz týká, ke konkurenční doložce se nepřihlíží.“

Tři podstatné náležitosti konkurenční doložky tedy jsou 1-vymezení území, 2-vymezení okruhu činnosti, 3-vymezení okruhu osob.

Možné jsou 3 výklady – buď je třeba splnit alespoň jednu náležitost, nebo dvě náležitosti, anebo všechny současně.

Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku jako důvod zakotvení obecné úpravy konkurenčních doložek uvádí, že původní obecná úprava konkurenčních doložek v § 672a obchodního zákoníku byla nevhodná zejm. proto, že vycházela z evropské směrnice vydané pro obchodní zastoupení a pojímala konkurenční doložky příliš restriktivně s cílem chránit slabší smluvní stranu.

Zatím nelze říci, jak bude na věc nahlížet Nejvyšší soud (tvůrce závazné judikatury), ale vzhledem k textu důvodové zprávy předpokládám výklad v tom smyslu, že jedna náležitost postačí k existenci („platnosti“) konkurenční doložky.

Konkurenční doložka obecně

Obecná právní úprava konkurenčních doložek obsahující zákaz soutěžní činnosti je zakotvena v ustanovení § 2975 občanského zákoníku. Podle této právní úpravy budou posuzovány konkurenční doložky uzavřené v rámci všech smluvních vztahů (na základě jakýchkoli smluv typových – pojmenovaných i inominátních), pokud pro některé smluvní vztahy neexistuje zvláštní úprava (např. konkurenční doložky uzavírané v souvislosti se smlouvou o obchodním zastoupení nebo v konkurenční doložky uzavírané v souvislosti s pracovní smlouvou).

Obecná právní úprava konkurenčních doložek se vztahuje jak na konkurenční doložky uzavírané na dobu trvání smluvního vztahu, tak i na dobu po skončení smluvního vztahu.

Obecná konkurenční doložka zavázané straně zakazuje, aby vykonávala soutěžní činnost ve vztahu k druhé smluvní straně.

Za podstatné náležitosti konkurenční doložky jsou považovány

 • vymezení území, na kterém se zakazuje soutěžní činnost,
 • vymezení okruhu činnosti, na které se zákaz soutěžní činnosti vztahuje nebo
 • vymezení okruhu osob, kterých se zákaz soutěžní činnosti týká.

Absentují-li podstatné náležitosti, ke konkurenční doložce se nepřihlíží (na konkurenční doložku se hledí jako by neexistovala).

Je zakázáno, aby konkurenční doložka byla ujednána na dobu neurčitou nebo na dobu delší něž 5 let.

Je také zakázáno, aby konkurenční doložka omezovala zavázanou stranu více, než vyžaduje potřebná ochrana oprávněné strany.

Dojde-li při uzavření konkurenční doložky k porušení zákazu, může soud na návrh dotčené strany konkurenční doložku omezit, zrušit nebo prohlásit za neplatnou. V té souvislosti si ale dovoluji také upozornit, že např. právo domáhat se určení neplatnosti konkurenční doložky se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě 3 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (tedy ode dne uzavření smlouvy resp. konkurenční doložky).

Byla-li pro případ porušení zákazu konkurence sjednána smluvní pokuta, platí, že zaplacením smluvní pokuty zákaz konkurence nezaniká, nebude-li ve smlouvě resp. konkurenční doložce uvedeno jinak.

Konkurenční doložka ve Smlouvě o obchodním zastoupení

Speciální právní úprava konkurenčních doložek je zakotvena v ustanovení § 2518 občanského zákoníku. Podle této právní úpravy budou posuzovány konkurenční doložky uzavírané v souvislosti se Smlouvou o obchodním zastoupení mezi obchodním zástupcem a zastoupeným.

Speciální právní úprava konkurenčních doložek souvisejících se smluvním vztahem založeným Smlouvou o obchodním zastoupením se vztahuje na konkurenční doložky uzavírané na dobu po skončení obchodního zastoupení.

Konkurenční doložka obchodnímu zástupci zakazuje, aby po zániku obchodního zastoupení vykonával činnost soutěžní povahy ve vztahu k podnikání zastoupeného na vlastní nebo cizí účet.

Za podstatné náležitosti konkurenční doložky jsou považovány

 • vymezení území, na kterém se zakazuje činnost soutěžní povahy ve vztahu k podnikání zastoupeného (zejm. činnost, kterou obchodní zástupce vykonával pro zastoupeného) nebo
 • vymezení okruhu osob na vymezeném území, kterých se týká zákaz činnosti soutěžní povahy ve vztahu k podnikání zastoupeného.

Absentují-li podstatné náležitosti nebo je-li konkurenční doložka sjednána na dobu delší než 2 roky od zániku zastoupení, je neplatná. V té souvislosti si ale dovoluji také upozornit, že např. právo domáhat se určení neplatnosti konkurenční doložky se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě 3 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (tedy ode dne uzavření smlouvy resp. konkurenční doložky).

Také platí, že pokud konkurenční doložka omezuje obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud na návrh obchodního zástupce konkurenční doložku omezit.

Byla-li pro případ porušení zákazu konkurence sjednána smluvní pokuta, platí, že zaplacením smluvní pokuty zákaz konkurence nezaniká, nebude-li ve smlouvě resp. konkurenční doložce uvedeno jinak.

Konkurenční doložka v Pracovní smlouvě

Zvláštní právní úprava zaměstnaneckých konkurenčních doložek je zakotvena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podle této právní úpravy budou posuzovány konkurenční doložky uzavírané v souvislosti s Pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Zvláštní právní úprava konkurenčních doložek souvisejících se smluvním vztahem založeným Pracovní smlouvou se vztahuje na konkurenční doložky uzavírané na dobu po skončení pracovněprávního vztahu.

Konkurenční doložka zaměstnanci zakazuje, aby po určitou dobu po skončení zaměstnání (nejdéle 1 rok) vykonával výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo činnost soutěžní povahy ve vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen v takovém případě poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání (nejméně ve výši ½ průměrného výdělku).

Zaměstnavatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance od konkurenční doložky odstoupit.

Zaměstnanec je oprávněn konkurenční doložku vypovědět jestliže je zaměstnavatel déle než 15 dní v prodlení s vyplacením peněžitého vyrovnání resp. jeho části. Konkurenční doložka potom zaniká 1. den měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Byla-li pro případ porušení zákazu konkurence sjednána smluvní pokuta, platí, že zaplacením smluvní pokuty zákaz konkurence zaniká.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák