Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

V minulém článku věnovaném smlouvám (více viz. SMLOUVY) bylo vysvětlováno, že smlouvy se považují za uzavřené okamžikem, kdy si smluvní strany sjednají jejich obsah (vzájemná práva a povinnosti). V praxi je někdy vhodné část obsahu smlouvy určit odkazem na obchodní podmínky.

Obchodní podmínky tedy upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která vzniknou na základě konkrétní smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou.

Odkazuje-li smlouva na obchodní podmínky výslovně, bezpochyby ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy; přičemž není-li ve smlouvě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se jejich smluvní vztah právě obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky (OP) může vydat kdokoli (kterákoli osoba). Takové obchodní podmínky jsou zpravidla šité na míru vydavateli těchto obchodních podmínek, nekladou důraz na vyrovnanost vzájemných práv a povinností smluvních stran, mohou být tedy více či méně nevyvážené ve prospěch vydavatele obchodních podmínek.

Obchodní podmínky obvykle v běžném obchodním styku vydává

 • prodávající (v případě uzavírání většího množství kupních smluv)
 • zhotovitel (v případě uzavírání většího množství smluv o dílo)
 • dodavatel / poskytovatel (v případě uzavírání většího množství smluv o poskytnutí služeb)
 • významný kupující / objednatel / odběratel zboží nebo služeb

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) mohou vydávat pouze odborné a zájmové organizace, důraz je kladen a na odbornost a také vyváženost práv a povinností smluvních stran.

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Nesouhlas s obchodními podmínkami

Pokud se někdo domnívá, že vydavatel obchodních podmínek, který tyto obchodní podmínky (mnohdy již několik let) úspěšně používá při uzavírání smluv se všemi svými obchodními partnery, na základě žádosti jedné osoby změní nějaké ustanovení obchodních podmínek, bude asi zklamán.

Základní pravidlo každého vydavatele obchodních podmínek zní „Do obchodních podmínek si nenechám nikým zasahovat. A obchodní podmínky měním jen já sám a jen tehdy, když chci vylepšit své postavení a ve větším rozsahu ochránit své zájmy.“

Maximum toho, na čem se lze s vydavatelem obchodních podmínek dohodnout je, že se některé konkrétní ustanovení obchodních podmínek pro smluvní vztah s konkrétní osobou nepoužije. Je třeba si toto negatorní ustanovení výslovně zanést do smlouvy.

A co dělat, když s vydavatelem obchodních podmínek není řeč a přesto chcete / potřebujete smlouvu uzavřít? Pošlete mu na oplátku své vlastní obchodní podmínky, které řeší záležitost, o kterou vám jde, odlišně. Podle ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku bude smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Pozor, smlouva však nebude uzavřena, pokud to některá ze smluvních stran vyloučí bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle.

Obsah obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou ve valné většině případů koncipovány komplexně a určují všechna práva a povinnosti smluvních stran, v některých případech jsou však obchodní podmínky věnovány pouze zvláštní problematice např. reklamacím, storno podmínkám, sankčním ujednáním atd.

Obchodní podmínky obvykle obsahují podrobná ujednání těchto záležitostí

 • specifikace vydavatele obchodních podmínek vč. kontaktních údajů a webové stránky, pokud existuje
 • úvodní ustanovení, účel obchodních podmínek a definice pojmů používaných v obchodních podmínkách
 • objednávka, proces uzavření vlastní smlouvy, užití komunikačních prostředků na dálku
 • cena a platební podmínky
 • termín a místo dodání zboží / díla, pravidla poskytnutí služby
 • povinnosti smluvních stran
 • odstoupení od smlouvy
 • ochrana osobních údajů
 • ochrana práv duševního vlastnictví, mlčenlivost
 • závěrečná ustanovení vč. podřízení smluvního vztahu právní úpravě konkrétního zákona, salvatorní klausule, pravidel provádění změn obchodních podmínek, pravidel řešení sporů a poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporů a subjektu věcně příslušném k jejich řešení, účinnosti obchodních podmínek

Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijme-li je tato smluvní strana výslovně. Takovým ustanovením může být např. vyloučení odpovědnosti smluvní strany za splnění určitých povinností ze smlouvy, ač sama smlouva navozuje rozumné očekávání, že odpovědnost za splnění smlouvy nebude dotčena. Týká se to také takových ustanovení, která jsou pro druhou smluvní stranu vyjádřena nejasně, drobným resp. špatně čitelným písmem, nebo pokud mění nebo doplňují obsah smlouvy způsobem, který druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat.

Přijetí obchodních podmínek

Obchodní podmínky mohou být přijaty, stejně jako mohou být smlouvy uzavřeny, dvěma způsoby

 • klasický způsob uzavření smlouvy a přijetí obchodních podmínek (učinění nabídky navrhovatelem, přijetí nabídky druhou smluvní stranou, nebo učinění protinabídky druhou smluvní stranou obsahující oproti nabídce změnu obsahu smlouvy vč. změny obchodních podmínek, dohoda navrhovatele a druhé smluvní strany o finálním obsahu smlouvy vč. obchodních podmínek)
 • adhezní způsob uzavření smlouvy a přijetí obchodních podmínek (učinění nabídky navrhovatelem, přijetí nabídky druhou smluvní stranou bez možnosti ovlivnit obsah smlouvy nebo obchodních podmínek)

Klasický způsob uzavření smlouvy a přijetí obchodních podmínek v praxi používají podnikatelé při uzavírání smluv s dalšími podnikateli, lze-li obě smluvní strany považovat za stejně silné.

Adhezní způsob uzavření smlouvy a přijetí obchodních podmínek v praxi používají podnikatelé při uzavírání smluv formulářového typu se slabší smluvní stranou – spotřebitelem nebo podnikatelem ve slabším postavení. Subjekty postupující při uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou jejich obchodní podmínky, jsou typicky např. banky, pojišťovny, pošta a doručovatelé zásilek, dodavatelé energií, cestovní kanceláře, e-shopy atd.

Klasický i adhezní způsob uzavření smlouvy a přijetí obchodních podmínek může probíhat

 • v osobním styku (osobní jednání smluvních stran)
 • písemně (výměna dopisů nebo e-mailů)
 • prostřednictvím komunikace na dálku (on-line proces přes webové stránky, telefonní hovor)

Klasický způsob přijetí obchodních podmínek

Smluvní strana navrhující druhé smluvní straně uzavření smlouvy (navrhovatel) obvykle své obchodní podmínky připojí k nabídce na uzavření smlouvy, případně sdělí druhé smluvní straně odkaz na své obchodní upomínky (má-li je umístěny např. na svých webových stránkách), případně si vyžádá prohlášení druhé smluvní strany, že jsou jí smluvní podmínky navrhovatele známy. Přijme-li potom druhá smluvní strana návrh smlouvy, znamená to, že přijala i obchodní podmínky, které nadále tvoří (prostřednictvím odkazu ve smlouvě) nedílnou součást smlouvy.

Při uzavírání smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

Používají-li obě smluvní strany své obchodní podmínky, které si (v některých bodech odporují) tzn. připojí-li navrhovatel k nabídce na uzavření smlouvy své obchodní podmínky a připojí-li druhá smluvní strana v přijetí nabídky své vlastní obchodní podmínky, přičemž jsou oboje obchodní podmínky v některých bodech odlišné, dojde přesto k uzavření smlouvy v tom rozsahu, v jakém si obchodní podmínky neodporují; leda by to jedna nebo druhá strana bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle vyloučila.

Adhezní způsob přijetí obchodních podmínek

O adhezní způsob uzavření smlouvy a přijetí obchodních podmínek se jedná

 • použije-li se k uzavření smlouvy se slabší smluvní stranou formulář nebo jiný obdobný prostředek (např. on-line proces uzavření smlouvy přes e-shop)
 • je-li obsah smlouvy určen jen jednou ze smluvních stran nebo výlučně podle jejích pokynů, aniž by druhá smluvní strana měla skutečnou možnost obsah smlouvy nějak ovlivnit

Obchodní podmínky, na které odkazuje smlouva uzavřená adhezním způsobem, jsou platnou součástí smlouvy jen tehdy, byla-li slabší smluvní strana s odkazem na obchodní podmínky a jejich významem seznámena.

Je-li odkaz na obchodní podmínky ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem uveden takovým způsobem, že jej lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo se jedná o odkaz pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelnou, je odkaz na obchodní podmínky platný jen tehdy, nepůsobí-li slabší smluvní straně újmu a byl-li slabší smluvní straně význam odkazu dostatečně vysvětlen.

Obchodní podmínky v dlouhodobých smluvních vztazích

Uzavírá-li smluvní strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob k opětovným plněním stejného druhu rámcové smlouvy o dodávkách zboží, zhotovování děl, nebo poskytování služeb, s odkazem na obchodní podmínky, lze si ujednat oprávnění této smluvní strany jakožto vydavatele obchodních podmínek tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit.

Faktem je, že v dlouhodobých, mnohdy několik let nebo desetiletí trvajících smluvních vztazích, se v průběhu času může projevit naléhavá potřeba změnit obchodní podmínky.

K platnosti oprávnění smluvní strany změnit obchodní podmínky je třeba ujednání o tom, jak se změna obchodních podmínek druhé smluvní straně oznámí a zda je druhá smluvní strana oprávněna změnu obchodních podmínek odmítnout a vypovědět z tohoto důvodu smlouvu v určité výpovědní době dostatečné k tomu, aby si druhá smluvní strana mohla včas obstarat plnění od jiného dodavatele.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák