Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI

Za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci odpovídá stát a územní samosprávné celky podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem .

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Nezákonné rozhodnutí

Policie České republiky zahájila trestní stíhání osoby A z důvodu jejího přesvědčení, že je osoba A vinna spácháním určitého trestného činu. Státní zástupce posléze podal v rámci trestního stíhání osoby A obžalobu k soudu. Soud po provedeném dokazování v rámci hlavního líčení zprostil osobu A obžaloby s tím, že v obžalobě označený skutek není trestným činem. Osobě A vznikla v důsledku nezákonného rozhodnutí zejm. škoda materiální ve výši nákladů, které vynaložila na obhajobu (odměna advokáta)

Nesprávný úřední postup

V roce 2002 podala osoba A žalobu k jistému soudu a domáhala se vydání rozhodnutí o přikázání povinnosti osobě B k zaplacení určité dlužné pohledávky vzniklé z titulu náhrady škody. Od roku 2002 do roku 2006 soud neučinil ve věci ničeho, nenařídil ani jedno jednání, a to navzdory tomu, že osoba A každý rok písemně soud o nařízení jednání žádala. Osobě A vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu zejm. škoda nemajetková, kterou utrpěla v důsledku z její strany nezaviněných průtahů v soudním řízení.

Škoda a náhrada škody

V přímé souvislosti s nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem může dojít ke vzniku škody materiální i nemajetkové (nemateriální).

Hradí se :

  • skutečná škoda (náhrada škody se poskytuje v penězích a zahrnuje náklady řízení, které poškozený účelně vynaložil na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí, nebo na nápravu nesprávného úředního postupu, jestliže poškozený neměl možnost uplatnit nárok na náhradu nákladů již v průběhu řízení, anebo jestliže mu náhrada nákladů takto již nebyla přiznána)
  • ušlý zisk (náhrada ušlého zisku se poskytuje v penězích - především v prokázané výši)
  • zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (zadostiučinění s poskytuje v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možné nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva se nejeví jako dostačující)

Nárok na náhradu vzniklé škody je třeba uplatnit u úřadu pověřeného k jednání na základě výše specifikovaného zákona při splnění tímto zákonem stanovených podmínek a před uplynutím promlčecí doby.

Stát (Česká republika) odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci zejména státními orgány, ale i právnickými a fyzickými osobami při výkonu státní správy, která jim byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a orgány územních samosprávných celků jednajících v rámci tzv. přenesené působnosti, tedy došlo-li ke škodě při výkonu státní správy.

Územní samosprávné celky (kraje, obce) odpovídají za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci tzv. samostatné působnosti.

Úřady pověřené k jednání ve věcech náhrady škody jsou:

Ministerstvo spravedlnosti – vznikla-li škoda v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, jednáním notáře nebo soudního exekutora, ale také v některých případech při soudním řízení správním.

Příslušný úřad – vznikla-li škoda v řízení vedeném tom kterém odvětví státní správy a v některých případech při soudním řízení správním. Není-li možné příslušný úřad určit, jedná za stát Ministerstvo financí.

Česká národní banka – vznikla-li škoda v řízení vedeném Českou národní bankou.

Nejvyšší kontrolní úřad – vznikla-li škoda v řízení vedeném Nejvyšším kontrolním úřadem.

Promlčecí doby

Základní čísla bez uvedení veškerých upřesnění a četných výjimek jsou tato:

  • 3letá subjektivní lhůta (nárok na náhradu škody se promlčí za 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá)
  • 6měsíční subjektivní lhůta (nárok na náhradu nemajetkové újmy se promlčí za 6 měsíců ode dne kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě)
  • 10letá objektivní lhůta (nejpozději se nárok na náhradu škody promlčí za 10 let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnutí, nebo ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je spojen vznik nemajetkové újmy)

Včasné uplatnění nároku na náhradu škody u úřadu pověřeného k jednání podle zákona č. 82/1998 Sb. je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Přizná-li příslušný úřad náhradu škody, je povinen vzniklou škodu nahradit do šesti měsíců od uplatnění nároku. Domáhat se náhrady škody u soudu je možné pouze tehdy, pokud uplatněný nárok nebyl plně uspokojen ve lhůtě podle předchozí věty.

I na straně státu a územních samosprávných celků dochází k chybám (vydávání nezákonných rozhodnutí, nesprávný úřední postup) a za chyby se platí. Stát a územní samosprávné celky zaplatí za své chyby, jsou-li k tomu řádně a včas vyzváni.

Moje advokátní kancelář poskytuje při vymáhání pohledávek za státem (Českou republikou) a územními samosprávnými celky (kraji, obcemi) komplexní právní služby.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák