Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Potvrzení smlouvy - Potvrzení smlouvy

POTVRZENÍ SMLOUVY

V článku věnovaném smlouvám (více viz. SMLOUVY) bylo vysvětlováno, že smlouvy se považují za uzavřené okamžikem, kdy si smluvní strany sjednají jejich obsah (vzájemná práva a povinnosti).

Pro smlouvy, stejně jako pro všechna ostatní právní jednání (více viz. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ) platí zásada bezformálnosti. Smlouvy mohou být uzavřeny v libovolné formě, pokud právní předpisy výslovně nepřikazují užití nějaké konkrétní formy (více viz. FORMA PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ).

Z hlediska základních forem dělíme smlouvy takto:

 • smlouvy písemné (smlouvy písemné mohou být papírové nebo elektronické)
 • smlouvy ústní
 • smlouvy uzavřené mlčky (konkludentně, faktickým jednáním bez použití slov)
 • smlouvy uzavřené ve formě notářského zápisu

K platnosti smlouvy je třeba dodržet formu uzavření smlouvy, na které se smluvní strany výslovně dohodou. Pokud si totiž smluvní strany dohodnou pro uzavření smlouvy určitou formu, rozumí se tomu tak, že nechtějí být vázány, nebude-li tato smlouva dodržena. Stejným způsobem se přistupuje k požadavku na dodržení formy podpisu na smlouvě.

Z hlediska aktuálně v praxi používaných forem je možné volit z těchto forem podpisu:

 • vlastnoruční podpis v případě smlouvy uzavírané v písemné papírové formě
 • elektronický podpis v případě smlouvy uzavírané elektronicky
 • zaručený elektronický podpis v případě smlouvy uzavírané elektronicky
 • datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Předávací protokol jako potvrzení obsahu smlouvy

Jako pozdější (následné) potvrzení obsahu smlouvy lze použít i předávací protokol.

Dejme tomu, že byla mezi smluvními stranami ústně uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést rekonstrukci koupelny. Objednatel se nijak nadšeně netvářil na to, že by měl uzavírat několikastránkovou smlouvu o dílo, zhotovitel na formality donedávna také moc nedal a písemnou smlouvu o dílo se svými zákazníky neuzavíral, nicméně se nedávno bolestně poučil o tom, že je mnohdy až životně důležití mít „v ruce“ aspoň „něco“ podepsaného druhou stranou. Není-li objednatel ochoten podepsat smlouvu v písemné formě, může zhotovitel „zariskovat“ a provést dílo jen na základě ústně uzavřené smlouvy, avšak při předání díla předloží objednateli k podpisu písemný předávací protokol obsahující též všechny podstatné náležitosti ústně uzavřené smlouvy – specifikaci díla (popis díla, místo provedení díla, soupis použitého materiálu, prací a dopravy), potvrzení o kvalitě provedení, místo, termín dokončení, cenu a platební podmínky, reklamační podmínky, případně záruku atd.

Bylo-li dílo provedeno řádně a včas, nemá objednatel důvod dílo nepřevzetí a předávací protokol nepodepsat. Podepsáním protokolu oběma smluvními stranami dojde k faktickému stvrzení obsahu smlouvy o dílo.

V případě sporu lze potom takový pečlivě sestavený předávací protokol (zejm. podepsaný oběma smluvními stranami) použít jako důkazní prostředek.

Potvrzení obsahu písemně uzavřené smlouvy

Za smlouvu uzavřenou v písemné formě se považuje

 • písemná smlouva uzavřená v papírové podobě (smlouva vytištěná na papír a na tomto papíru oběma stranami podepsaná)
 • písemná smlouva uzavřená elektronicky (smlouva uzavřená a podepsaná prostřednictvím e-mailu nebo např. webového formuláře)

Pokud smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu v písemné formě, je celý její obsah písemně zachycen v textu smlouvy. Další potvrzení obsahu smlouvy se tedy jeví být zcela nadbytečné.

Nicméně v praxi se lze setkat s tím, že se smluvní strany tímto způsobem snaží vzájemně sjednotit výklad jednotlivých ustanovení písemně uzavřené smlouvy, jinými slovy, ujišťují se, že svým právům a povinnostem rozumí obě smluvní strany stejně a nevznikne tak do budoucna některé ze stran důvod tvrdit, že smlouvu uzavřela v omylu o určité skutkové či právní okolnosti.

Potvrzení obsahu jinak než písemně uzavřené smlouvy

Pokud smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu v ústní nebo konkludentní formě, tedy výslovně nebo mlčky (faktickým jednáním), lze jen doporučit, aby si obsah takto uzavřené smlouvy v písemné formě potvrdily.

Takové potvrzení má zejména význam důkazní, tzn. že jej lze požít jako důkazní prostředek osvědčující obsah smlouvy, chovají-li se obě smluvní strany podle něj a žádná ze smluvních stran jej nepopírá.

V rámci podnikatelské činnosti alespoň jedné ze smluvních stran platí dále níže uvedená pravidla:

 • Smlouva platí za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení tehdy, pokud toto potvrzení učiní jedna ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně v přesvědčení, že její potvrzení zachycuje věrně obsah smlouvy, i když potvrzení vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy – avšak jen pokud tyto odchylky mění skutečně ujednaný obsah smlouvy pouze nepodstatný způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil.
 • Jde-li o smlouvu uzavřenou mezi podnikateli, kromě výše uvedeného je třeba k tomu, aby smlouva byla považována za uzavřenou o obsahu uvedeném v potvrzení, ještě splnění jedné podmínky – druhá smluvní strana (podnikatel) nesmí potvrzení (vč. případných odchylek) odmítnout.
 • Jde-li o smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a nepodnikatelem, kromě výše uvedeného je třeba k tomu, aby smlouva byla považována za uzavřenou o obsahu uvedeném v potvrzení (vč. případných odchylek), ještě splnění jedné podmínky – potvrzení musí učinit nepodnikatel.
- - -
Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák