Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Právní lhůty

PRÁVNÍ LHŮTY

Lhůta, včasnost, prodlení, promlčení… Toto jsou pojmy, se kterými se klient zcela určitě setká, pokud chce uplatnit nějaké své právo, nebo pokud má splnit nějakou svou povinnost.

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Vrácení zápůjčky bez splatnosti dle NOZ („nový“ občanský zákoník)

Dne 01. 09. 2016 si osoba A vypůjčila částku 500.000,- Kč od osoby B, aniž si mezi sebou ujednaly jakékoli úroky, datum splatnosti (datum, kdy má být zápůjčka vrácena) nebo výpovědní lhůtu. Osoba A (vydlužitel) je oprávněna vrátit bezúročnou zápůjčku kdykoli. Osoba B (zapůjčitel) je oprávněna kdykoli smlouvu o zápůjčce vypovědět s výpovědní lhůtou 6 týdnů - k poslednímu dni výpovědní doby nastává splatnost zápůjčky.

Vrácení půjčky bez splatnosti dle OZ („starý“ občanský zákoník)

Dne 01. 09. 2010 si osoba A vypůjčila částku 500.00,- Kč od osoby B, aniž si mezi sebou ujednaly jakékoli úroky, datum splatnosti (datum, kdy má být půjčka vrácena) nebo výpovědní lhůtu. Osoba A (dlužník) byla oprávněna vrátit půjčku kdykoli. Osoba B (věřitel) byla oprávněna kdykoli požádat dlužníka o splnění dluhu - ke dni následujícímu poté, co byl dlužník věřitelem o vrácení půjčky požádán, nastala splatnost půjčky.

Lhůty

Uplatnění práva klienta, stejně jako splnění povinnosti resp. dluhu je vázáno na lhůty dané:

 • právními předpisy, zejména zákony
 • rozhodnutím státních orgánů, zejména soudů, úřadů a policie
 • smlouvou nebo dohodou uzavřenou se smluvním partnerem
 • nabídkou či výzvou smluvního partnera

Právní lhůty jsou užívány v právu obchodním, občanském, pracovním, trestním, správním, daňovém i ve všech ostatních oblastech práva.

Počítání času

Z hlediska počítání času se postupuje ve všech oblastech práva, až na specifické výjimky, shodně takto:

 • nabývá-li se právo nebo vzniká-li povinnost v určitý den, nabude se nebo vznikne počátkem toho dne
 • zaniká-li právo nebo povinnost v určitý den, zanikne koncem toho dne
 • má-li se vykonat právo nebo splnit povinnost v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se zásadně, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu
 • lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po skutečnosti, jež je rozhodující pro její počátek
 • lhůta určené podle týdnů, měsíců a let končí dnem, který se pojmenováním (např. pondělí, čtvrtek nebo pátek) nebo číslem (např. 14. nebo čtrnáctého) shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce
 • připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den
 • polovinou měsíce se rozumí 15 dnů, středem měsíce je jeho 15. den

Právní následky zmeškání lhůty

Uplynutím dané lhůty, aniž by byla splněna povinnost nebo dluh (závazek), vzniká prodlení se všemi jeho sankčními důsledky pro osobu odpovědnou za vznik prodlení.

Uplynutím dané lhůty, aniž by bylo právo uplatněno, se toto právo promlčuje (promlčení – více viz. promlčení) a nebo zaniká (prekluze).

Český právní řád ctí prastarou zásadu pocházející z římského práva „Vigilantibus iura scripta sunt“, což v překladu znamená „Práva náležejí bdělým“. Jinými slovy, je na každém člověku, aby si hleděl svých práv a uplatnil včas u soudu nebo jiného příslušného orgánu své nároky. Důsledky vzniku promlčení nebo prekluze jsou poměrně nekompromisní.

Potřebujete-li se dozvědět, jaké jsou lhůty pro uplatnění Vašich konkrétních práv, kontaktujte mě.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák