Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Právní podmínky

PRÁVNÍ PODMÍNKY

Právní podmínky jsou podmínky, na jejichž splnění lze vázat vznik, změnu nebo zánik práv a povinností.

Právní podmínka je součástí takových právních jednáních, kde trvá stav nejistoty ohledně určité skutečnosti, na kterou se vážou následky právního jednání. Není jisté, zda ona nejistá skutečnost vůbec nastane - např. zaplacení kupní ceny, vydání stavebního povolení nebo ukončení studia… Nebo je jisté, že nastane, ale neví se kdy - např. smrt člověka… Nebo se neví, zda již (ne)nastala - např. vydání souhlasu k umístění sídla společnosti s ručením omezeným v nemovitosti ve vlastnictví třetí osoby.

Podmínky mohou být formulovány pozitivně (podmínkou v takovém případě bude, že nějaká skutečnost nastane) i negativně (podmínkou v takovém případě bude, že nějaká skutečnost nenastane).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, rozlišuje tyto právní podmínky

  • odkládací podmínka (suspenzivní podmínka)
  • rozvazovací podmínka (rezolutivní podmínka)

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Rozvazovací podmínka u nájemní smlouvy

Osoba A (nájemce) bydlela v bytě na základě smlouvy o nájmu bytu. Jednoho dne pronajímatel nájemci oznámil, že nájem skončil a on se musí ihned vystěhovat, neboť došlo k naplnění rozvazovací podmínky - jeho synovi se narodilo dítě a bude v bytě bydlet se svou rodinou. Bohužel pro pronajímatele se však k rozvazovací podmínce ve smlouvě o nájmu bytu nepřihlíží - zákon nepřipouští ukončení nájmu bytu způsobem, který není výslovně zákonem zakotven a současně zkracuje nájemcova práva oproti zákonným ustanovením. Nájemní vztah dále pokračuje a nájemce není povinen se ihned vystěhovat, může však očekávat podání výpovědi...

Osoba B (nájemce) užívala nebytový prostor na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání. Jednoho dne pronajímatel nájemci oznámil, že nájem skončil a on se musí ihned vystěhovat, neboť došlo k naplnění rozvazovací podmínky – jeho syn získal živnostenské oprávnění a bude v nebytovém prostoru podnikat. Bohužel pro nájemce je rozvazovací podmínka sjednaná ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání platná. Nájemní vztah dále nepokračuje a nájemce je povinen se ihned vystěhovat.

Odkládací podmínka

Odkládací podmínka je podmínka, na jejímž splnění závisí, zda nastanou právní následky určitého jednání.

Obvykle smlouva nabývá účinnosti hned jejím uzavřením. Je-li však součástí smlouvy ujednání obsahující odkládací podmínku, účinnost takové smlouvy nastává až okamžikem splnění podmínky. Do té doby trvá stav nejistoty, zda účinnost smlouvy vůbec a/nebo kdy nastane/nastala.

Odkládací podmínka musí být objektivně i právně splnitelná. Pokud se následně ukáže, že podmínka nebude splněna, právní následky právního jednání nenastanou. Tzn., že nesplnitelná podmínka má za následek neplatnost právního jednání.

Příklad odkládací podmínky: V darovací smlouvě, na základě které otec daruje synovi auto, je stanovena odkládací podmínka, podle které účinnost smlouvy nastane až okamžikem, kdy syn získá řidičské oprávnění.

Rozvazovací podmínka

Rozvazovací podmínka je podmínka, na jejímž splnění závisí, zda pominou již nastalé právní následky určitého jednání.

Smlouva, jako obvykle nabyla účinnosti hned jejím uzavřením. Je-li však součástí smlouvy ujednání obsahující rozvazovací podmínku, může účinnost smlouvy následně zaniknout okamžikem splnění podmínky. Do té doby trvá stav nejistoty, zda smlouva zůstane účinná nebo její účinnost skončí, v souvislosti s čímž zaniknou na jím základě vzniklá práva a povinnosti účastníků.

Rozvazovací podmínka musí být objektivně i právně splnitelná. Pokud se ukáže, že je zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní. Tzn., že je-li rozvazovací podmínka nesplnitelná, po právu neexistuje.

Příklad rozvazovací podmínky: V kupní smlouvě, na základě které kupující kupuje pozemek, je stanovena rozvazovací podmínka, podle které účinnost smlouvy zaniká okamžikem, kdy nabude právní moci záporné rozhodnutí stavebního úřadu ohledně žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na předmětném pozemku.

Splnění a zmaření podmínky neoprávněnou osobou

Ke splnění podmínky se nepřihlíží, pokud její splnění záměrně způsobí osoba, která není oprávněna tak učinit, když současně tato osoba má ze splnění podmínky prospěch.

Podmínka se považuje za splněnou, pokud její splnění zmaří záměrně účastník, který má ze zmaření podmínky prospěch.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák