Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Předsmluvní jednání

PŘEDSMLUVNÍ JEDNÁNÍ

Předsmluvní jednání jsou jednání v předsmluvním stádiu, tedy v době, kdy mezi účastníky ještě není uzavřena žádná smlouva, avšak jsou iniciována nebo přímo probíhají jednání směřující k uzavření smlouvy.

Ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyplývají tyto požadavky na předsmluvní jednání:

  • poctivost (poctivé jednání v souladu s dobrými mravy)
  • otevřenost (zachovávání principu ochrany dobré víry)
  • zákaz zneužití práva

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Předsmluvní odpovědnost

Osoba A (objednatel) poptávala po osobě B (zhotovitel) zhotovení velice specifické stavby z neobvyklých materiálů. Osoba A se nikdy nezmínila o tom, že by zvažovala úmysl stavbu skutečně provést, že by tu byly nějaké překážky nebo podmínky (např. získání úvěru), nebo že by se rozhodovala mezi několika zhotoviteli. Osoba A jednala s osobou B jako s jediným v úvahu přicházejícím zhotovitelem, kladla důraz na termín dokončení stavby s tím, že práce musí být započaty „nejpozději včera“.

Osoba B, vzhledem k postoji osoby A, považovala uzavření smlouvy za naprosto jisté a chtěla osobě A maximálně vyjít vstříc. Ihned tedy angažovala odborníky na zpracování dokumentů potřebných pro zajištění stavebního povolení, realizaci a kolaudaci stavby (žádost o vydání stavebního povolení, projektová dokumentace, posudky, certifikáty použitých materiálů a výrobků), objednala potřebný materiál včetně onoho velice neobvyklého, uzavřela smlouvy se subdodavateli z různých oborů a přijala nového zaměstnance, odmítla také poptávku třetí osoby realizovanou jinou stavbu většího rozsahu, to vše proto, aby byla schopna stavbu pro osobu A realizovat v požadovaném termínu.

V den, který byl stanoven jako den podpisu smlouvy o dílo a také den zahájení stavby, se však osoba A na dohodnutou schůzku nedostavila, pracovníkům osoby B neumožnila vstup na pozemek, kde měla být stavba provedena, na telefonické ani e-mailové dotazy a výzvy osoby B nereagovala. Smlouva o dílo nebyla mezi účastníky nikdy uzavřena a stavba nebyla osobou B provedena.

Osobě B vznikla škoda nejen z ušlého zisku ale i v souvislosti s již vynaloženými náklady, podala tedy proti osobě A žalobu na náhradu škody k soudu.

Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost je odpovědnost za zaviněné nezákonné jednání v předsmluvním stádiu. Předsmluvní odpovědnost je odpovědnost za porušení povinnosti jednat při jednáních o uzavření smlouvy poctivě a v souladu s principem dobré víry.

Při jednáních směřujících k uzavření smlouvy jsou účastníci povinni si navzájem sdělit všechny podstatné okolnosti, o kterých ví nebo musí vědět, tak, aby nabyli přesvědčení o možnosti a zájmu uzavřít platnou smlouvu.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zná celkem 4 skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti:

  • klamavé jednání o uzavření smlouvy
  • bezdůvodné ukončení pokročilého jednání o uzavření smlouvy
  • nesplnění informační povinnosti
  • zneužití důvěrných údajů a sdělení

Klamavé jednání o uzavření smlouvy

Podle ust. § 1728 odst. 1 občanského zákoníku platí, cituji: „Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.“

Předsmluvní odpovědnost vzniká v případě, kdy některý účastník zahájí a/nebo vede jednání o uzavření smlouvy jen „naoko“ a nemá v úmyslu smlouvu skutečně uzavřít.

Odpovědný účastník je povinen nahradit poškozenému účastníkovi škodu ve smyslu ust. § 2910 občanského zákoníku, podle kterého platí, cituji: „Škůdce, který vlastník zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti na ochranu takového práva.“

Bezdůvodné ukončení pokročilého jednání o uzavření smlouvy

Podle ust. § 1729 odst. 1 občanského zákoníku platí, cituji: „Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.“

Předsmluvní odpovědnost vzniká v případě, kdy některý účastník bez spravedlivého důvodu ukončí jednání o uzavření smlouvy těsně před jejím faktickým uzavřením tzv. za pět minut dvanáct.

Odpovědný účastník je povinen nahradit poškozenému účastníkovi škodu ve smyslu ust. § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého platí, cituji: „Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“

Nesplnění informační povinnosti

Podle ust. § 1728 odst. 2 občanského zákoníku platí, cituji: „Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze strany mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“

Předsmluvní odpovědnost vzniká v případě, kdy některý účastník nesdělí druhému účastníkovi všechny podstatné okolnosti, případné podmínky, různá omezení, důvod a účel uzavření smlouvy, což všechno má vliv na možnost a zájem každého účastníka uzavřít platnou smlouvu.

Odpovědný účastník je povinen nahradit poškozenému účastníkovi škodu ve smyslu ust. § 2910 občanského zákoníku, podle kterého platí, cituji: „Škůdce, který vlastník zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti na ochranu takového práva.“

Zneužití důvěrných údajů a sdělení

Podle ust. § 1730 odst. 2 věta první občanského zákoníku platí, cituji: „Získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.“

Předsmluvní odpovědnost vzniká v případě, kdy některý účastník zneužije důvěrné informace nebo údaje, které se o druhém účastníkovi přímo od něj nebo jiným způsobem dozvěděl v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy.

Odpovědný účastník je povinen vydat poškozenému účastníkovi obohacení ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku, podle kterého platí, cituji: „Poruší-li tuto povinnost (rozumí se povinnost dbát, aby důvěrné údaje nebo sdělení nebyly prozrazeny) a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.“

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák