Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Promlčení

PROMLČENÍ

Promlčecí lhůta je právní lhůta (více viz. právní lhůty), v níž má dojít k vykonání práva. Není-li právo v promlčecí lhůtě vykonáno, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Platí však také, že plní-li dlužník po uplynutí promlčecí lhůty dobrovolně, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.

Uplatní-li věřitel právo u soudu po uplynutí promlčecí lhůty, soud k promlčení přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo již promlčeno, tj. vznese-li dlužník námitku promlčení.

I po uplynutí promlčecí lhůty se věřitel může dovolat svého práva při započtení, mohlo-li být k započtení přistoupeno již před uplynutím promlčecí lhůty; nebo při obraně proti právu uplatněnému dlužníkem, pokud se obě práva vztahují k téže smlouvě nebo několika smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě.

BYLO NEBYLO…

Logo sova Dana Lasaková - advokátní kancelář

Subjektivní a objektivní promlčecí lhůty

Osoba A je vlastníkem pozemku, na kterém pěstovala česnek. Když dne 01. 07. 2016 přišla na pozemek, zjistila, že je všechen česnek vytrhán a odvezen. Osobě A v tento den vznikla škoda, proto tento den také počala běžet objektivní promlčecí lhůta (10 příp. 15 let).

Dne 01. 07. 2016 měla osoba A povědomost o tom, že jí vznikla škoda, nevěděla však, kdo byl pachatelem, pro počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty (3 roky) a také samozřejmě pro uplatnění nároku u soudu je však vědomost o osobě pachatele nezbytností.

Možnost (a úspěch) uplatnění nároku na náhradu škody bude tedy závislá na tom, zda a kdy osoba A zjistí, kdo byl pachatel - za měsíc, rok, čtyři roky, deset let nebo dokonce dvacet let? A pak také - jaká byla motivace pachatele? Co když to byl soused, který si spletl pole a vytrhal cizí česnek omylem? Nebo co když to byl bývalý zaměstnanec, který se chtěl pomstít za výpověď, a jednal zcela úmyslně?

Typy promlčecí lhůty

Reálně se v současnosti lze setkat s těmito 3 typy promlčecích lhůt:

 • subjektivní promlčecí lhůta, jejíž běh počíná dnem, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o rozhodujících skutečnostech, tj. kdy se dozvěděla o vzniku nebo existenci svého práva a o osobě, proti které má být právo uplatněno
 • subjektivní objektivizovaná promlčecí lhůta, jejíž běh počíná dnem, kdy se oprávněná osoba měla a mohla dozvědět o rozhodných skutečnostech (uvedená formulace je zakotvením úmyslu zákonodárce neposkytovat ochranu osobě, která se z nedbalosti o svá práva nestará)
 • objektivní promlčecí lhůta, jejíž běh není závislý na vědomosti oprávněné osoby o rozhodujících skutečnostech, ale počíná dnem vzniku rozhodující skutečnosti

Běh promlčecí lhůty

Ohledně běhu promlčecích lhůt platí např. tato pravidla:

 • promlčecí lhůta práva vymahatelného u soudu nebo jiného orgánu veřejné moci začíná běžet ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé, přičemž platí, že právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla
 • subjektivní promlčecí lhůta práva na náhradu škody začíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozví o škodě a osobě povinné k její náhradě
 • objektivní promlčecí lhůta práva na náhradu škody začíná běžet ode dne, kdy škoda vznikla
 • subjektivní promlčecí lhůta práva na vydání bezdůvodného obohacení začíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozví, že došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení, o osobě povinné k jeho vydání
 • objektivní promlčecí lhůta práva na vydání bezdůvodného obohacení začíná běžet ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo
 • je-li dluh plněn ve splátkách resp. v dílčích plněních, počne u každého dílčího plnění promlčecí lhůta běžet ode dne jeho dospělosti; dospěje-li pro nesplnění některého dílčího plnění celý dluh, začne pro celý dluh běžet promlčecí lhůta ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění
 • uplatní-li věřitel své právo u soudu nebo jiného orgánu veřejné moci v promlčecí lhůtě včas a pokračuje-li řádně v zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží (totéž platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro ně navržen výkon rozhodnutí nebo exekuce)
 • má-li být pohledávka vyrovnána na základě vyúčtování předkládaného koncem určitého období, začne promlčecí lhůta běžet ode dne následujícího po konci období, kdy vyúčtování mělo být předloženo
 • mezi manžely nezačne běžet promlčecí lhůta ani neběží, dokud manželství trvá (obdobně to platí např. i pro práva mezi osobami žijícími ve společné domácnosti a mezi zastoupeným a zákonným zástupcem)
 • uzná-li dlužník svůj již promlčený dluh, začne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy došlo k uzná dluhu

Promlčecí lhůty dle NOZ („nový“ občanský zákoník)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 01. 01. 2014 stanovuje délku promlčecích lhůt např. takto:

 • 3 roky - tříletá subjektivní (a subjektivní objektivizovaná) promlčecí lhůta
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro majetková práva
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro práva zapsaná do veřejných seznamů
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro práva přiznaná rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro práva z uznaného dluhu
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro náhradu škody nebo jiné újmy (vyjma škody na svobodě, životě nebo zdraví)
 • 15 let - patnáctiletá objektivní promlčecí lhůta pro náhradu úmyslně způsobené škody nebo jiné újmy (vyjma škody na svobodě, životě nebo zdraví)
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro vydání bezdůvodného obohacení
 • 15 let - patnáctiletá objektivní promlčecí lhůta pro vydání úmyslně nabytého bezdůvodného obohacení
 • 1 rok - jednoletá promlčecí lhůta pro soudní určení obsahu budoucí smlouvy na základě smlouvy o smlouvě budoucí

Promlčení se řídí promlčecími lhůtami stanovenými zákonem, není-li mezi smluvními stranami dohodou sjednána promlčecí doba kratší nebo delší (nejméně však 1 rok a nejvíce 15 let).

Promlčecí lhůty dle OZ („starý“ občanský zákoník)

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31. 12. 2013 stanovoval délku promlčecích lhůt např. takto:

 • 3 roky - tříletá obecná promlčecí lhůta
 • 10 let - desetiletá promlčecí lhůta pro práva přiznaná rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci
 • 10 let - desetiletá promlčecí lhůta pro práva z uznaného dluhu
 • 2 roky - dvouletá subjektivní promlčecí lhůta pro náhradu škody
 • 3 roky - tříletá objektivní promlčecí lhůta pro náhradu škody (vyjma škody na zdraví)
 • 10 let - dvouletá objektivní promlčecí lhůta pro náhradu úmyslně způsobené škody (vyjma škody na zdraví)
 • 2 roky - dvouletá subjektivní promlčecí lhůta pro vydání bezdůvodného obohacení
 • 3 roky - tříletá objektivní promlčecí lhůta pro vydání bezdůvodného obohacení
 • 10 let - dvouletá objektivní promlčecí lhůta pro vydání úmyslně nabytého bezdůvodného obohacení

Promlčení se řídilo promlčecími lhůtami stanovenými zákonem.

Promlčecí lhůty dle OBZ (obchodní zákoník)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, účinný do 31. 12. 2013 stanovoval délku promlčecích lhůt např. takto:

 • 4 roky - čtyřletá obecná promlčecí lhůta
 • 4 roky - čtyřletá subjektivní promlčecí lhůta pro náhradu škody
 • 10 let - desetiletá objektivní promlčecí lhůta pro náhradu škody

Promlčení se řídilo promlčecími lhůtami stanovenými zákonem; avšak straně, vůči níž se právo promlčovalo, bylo uděleno oprávnění prodlužovat promlčecí lhůtu, a to i opakovaně, celková promlčecí lhůta však nesměla být delší než 10 let ode doby, kdy začala běžet poprvé.

Práva, která se nepromlčují

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 01. 01. 2014, zakotvuje tato pravidla pro určení, zda se právo promlčuje nebo nepromlčuje:

 • promlčují se všechna majetková práva až na výjimky výslovně zákonem stanovené
 • jiná práva (nemajetková práva, osobní práva) se promlčují jen tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví
 • nepromlčuje se vlastnické právo, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene
 • nepromlčuje se právo na výživné, promlčují se však práva na jednotlivá opakující se plnění
 • v případě práva na život, důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech

Mnoho klientů v souvislosti se změnou právních předpisů s účinností od 01. 01. 2014 váhá, podle jaké právní úpravy se řídí promlčení jejich pohledávek a/nebo dluhů.

Potřebujete-li se dozvědět, jaké promlčecí lhůty se vztahují na uplatnění Vašich konkrétních práv, kontaktujte mě.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák